اولین کارگاه همسان سازی مدرسان استان لرستان
1397-09-17
اولین کارگاه همسان سازی مدرسان میانی زیست فناوری دانش آموزی استان لرستان در تاریخ 8 تا 9 آبان 97 برگزار گردید. در روز نخست کارگاه آشنایی با طرح مراکز پیشگام، اصول ایمنی زیست فناوری در مدارس، بررسی محتوای تئوری کتاب های زیست فناوری مقطع متوسطه اول مورد بحث و بررسی قرارگرفت. روز دوم کارگاه شامل اجرای آزمایشات عملی کتابها تاکید بر سادگی آزمایشات و عدم نیاز به دستگاه های تخصصی در عین جذابیت آنها بود. در این دوره علاوه بر حضور نمایندگان گروه زیست فناوری دانش آموزی و اعضای گروه توسعه و ترویج ستاد زیست فناوری، مسئولین آموزش و پرورش و دانشگاه ضمن حضور در کارگاه، به منظور انجام هرچه بهتر این طرح، با تشکیل نشست های جانبی نقاط قوت و مشکلات اجرایی پیش رو را بررسی نمودند.

این کارگاه تحت نظارت ستاد توسعه زیست فناوری و وزارت آموزش پرورش توسط گروه زیست فناوری دانش آموزی ستاد و پژوهش سرای استان برگزار گردید.