اولین کارگاه همسان سازی مدرسان درتهران، خوزستان، فارس و یزد.
1397-08-27
اولین کارگاه همسان سازی مدرسان میانی زیست فناوری دانش آموزی در استان های تهران، خوزستان، فارس و یزد بطور همزمان در تاریخ24 تا 25 آبان 97 برگزار گردید. در روز نخست کارگاه آشنایی با طرح مراکز پیشگام، اصول ایمنی زیست فناوری در مدراس، بررسی محتوای تئوری کتاب های زیست فناوری مقطع متوسطه اول مورد بحث و بررسی قرارگرفت. روز دوم کارگاه شامل اجرای آزمایشات عملی کتابها تاکید بر سادگی آزمایشات و عدم نیاز به دستگاهای تخصصی در عین جذابیت آنها بود. در این دوره علاوه بر حضور نمایندگان گروه زیست فناوری دانش اموزی و اعضای گروه توسعه و ترویج ستاد زیست فناوری، مسئولین و معاونین آموزش و پرور،ش برخی استان ها نیز ضمن حضور در کارگاه، به منظور انجام هرچه بهتر این طرح، با تشکیل نشست های جانبی نقاط قوت و مشکلات اجرایی پیش رو را بررسی نمودند.

این کارگاه تحت نظارت ستاد توسعه زیست فناوری و وزارت آموزش پرورش توسط گروه زیست فناوری دانش آموزی ستاد و پژوهش سرای استان برگزار گردید.