پایان اولین کارگاه مدرسان ویژه کشوری
1397-06-04
برگزاری اولین کارگاه مدرسان ویژه زیست فناوری دانش آموزی کشوردرپژوهشکده شمال : این کارگاه سه روزه که زیر نظر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش توسط گروه زیست فناوری ستاد مستقر در پژوهشکده شمال و پژوهشسرای اندیشه پویا (قطب زیست فناوری دانش آموزی کشور) برگزار گردید موضوعاتی شامل معرفی ساختار طرح مراکز پیشگام زیست فناوری کشور، ایمنی زیستی، کارگاه طرح مراکز پیشگام زیست فناوری کشور ، کارگاه تئوری وعملی Real Time PCR، کشت بافت گیاهی ، کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی و کارگاه ثبت اختراع اجرا شد و در روز پایانی نشست جانبی با حضور مدرسین ویژه به منظور شکل دهی ساختار اولیه (اتاق فکر زیست فناوری دانش اموزی ) تشکیل گردید 3/6/97