قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

DNA چیست؟

DNA یا دئوکسی ‌ریبونوکلئیک اسید مولکولی اطلاعاتی است که در توالی نوکلئوتیدهایش حاوی اطلاعات لازم جهت ساخته شدن تمامی پروتئین های یک موجوده زنده، و بنابراین سلول ها و بافت های آن موجود می باشد.

۱. ویژگی های مولکول DNA:

 • این مولکول از نظر شیمیایی به گونه ای شگفت آور پایدار می ماند به طوری که توانایی بازیابی توالی DNA از فسیل های ده ها هزار سال پیش وجود دارد.
 • به دلیل پایداری و مکانیسم های ترمیمی که در سلول های زنده اجرا می شود، مولکول DNA می تواند به صورت پلیمری بسیار طویل باشد.
 • عملا تمامی اطلاعات لازم برای تبدیل تخمک باور شده انسان به یک فرد بالغ می تواند در توالی چهار نوکلئوتیدی DNA ذخیره شود.
 • به علت اصول حاکم بر جفت شدن باز ها،اطلاعات با خطای بسیار کم در هر نسل به راحتی کپی برداری می شود.
 • همانند سازی دقیق این اطلاعات در هر یک از گونه های حیات، تداوم ژنتیکی آنرا از نسلی به نسل دیگر تضمین می کند.

۲. ساختار DNA:

 • ساختار اولیه DNA به صورت پلیمرهایی خطی است که از مونومر های به نام نوکلئوتید تشکیل شده اند.
 • در تمامی موجودات زنده DNA تنها از چهار نوکلئوتید مختلف تشکیل شده اند.تمامی نوکلئوتیدها DNA متشکل از:
 • یک باز آلی نیتروژن دار آدنین(A)، گوانین(G)، سیتوزین(C) یا تیمین(T)
 • یک گروه فسفات
 • یک مولکول قند داکسی ریبوز می باشد.

 • بازهای پورین که دارای یک جفت حلقه ی به هم متصل می باشند شامل آدنین و گوانین
 • بازهای پیریمیدین دارای یک حلقه می باشند، شامل بازهای سیتوزین و تیمین

 • یک تک رشته ی اسید نوکلئیک دارای اسکلتی متشکل از واحدهای پنتوز-فسفات تکرار شونده است که از هر یک از این واحدها، بازهای پورین و پیریمیدین به عنوان گروه های جانبی خارج شده اند.
 • یک رشته اسید نوکلئیک از یک انتها به انتهای دیگر دارای یک جهت گیری شیمیایی است.
 • اتصال شیمیایی بین نوکلئوتیدهای مجاور، پیوند فسفودی استر نامیده می شود.
 • توالی خطی نوکلئوتیدها که توسط پیوندهای فسفودی استر به هم متصل شده اند، ساختار اولیه ی اسیدهای نوکلئیک را تشکیل می دهد.
 • پلی نوکلئوتیدها همانند پلی پپتیدها می توانند چرخیده، تاخورده و به ساختاری سه بعدی تبدیل شوند که این ساختار با پیوندهای غیر کووالان شکل می گیرد.

 • DNA متشکل از دو رشته ی پلی نوکلئوتیدی است که دور یکدیگر پیچیده و یک مارپیچ دوگانه را شکل داده است.
 • اسکلت قندی فسفاتی در ضلع بیرونی مارپیچ دوگانه و بازها در قسمت داخل مارپیچ واقع می شوند. بازهای مجاور در هر رشته در سطوح موازی روی سر یکدیگر قرار می گیرند.
 • جهت دو رشته ناهمسو است، به این معنا که جهت ۳َ → ۵َ ( ۵ پریم به سه پریم) دو رشته متضاد یکدیگر می باشد.
 • تشکیل جفت شدگی بازی بین این دو رشته موجب می شود که این دو رشته در وضعیتی دقیق روبروی هم قرار گیرند به گونه ای که A با T توسط دو پیوند هیدروژنی و G با C توسط سه پیوند هیدروژنی جفت می شوند.
 • این مکمل بودن جفت بازی، نتیجه ی اندازه، شکل و ترکیب شیمیایی بازها می باشد.
 • وجود هزاران هزار پیوند هیدروژنی در مولکول DNA به میزان زیادی در پایداری مارپیچ دوگانه سهم دارند. علاوه بر آن واکنش های هیدروفوبیک (آبگریز) و واندروالس بین جفت بازهای مجاور، که بر روی سر هم قرار گرفته اند، موجب تثبیت ساختار مارپیچ دوگانه می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *