قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر
بخش خدمات آموزشی » زیست فناوری+ » زیست فناوری و بهداشت

زیست فناوری و بهداشت

واکسن چیست؟

اصل کلی حفاظت ایمونولوژیکی از طریق واکسیناسیون، بر اساس آنتی ژن تغییر یافته ای است که ویژگی بیماری زایی خود را از دست داده و همچنان توان خود را در القا آنتی بادی هایی که آنتی ژن را خنثی کنند، حفظ کرده است.

...