قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

ژنوم انسان

دسته ای کامل از ژن های هر سلول، اندامک، اندامگان یا موجود زنده را ژنوم (genome) می گویند. برای نمونه، منظور از ژنوم هسته ای، همه DNAی موجود در هسته و منظور از ژنوم میتوکندریایی، همه ی DNAی موجود در میتوکندری هاست.

۱.تبدیل رویان تک سلولی به یک نوزاد:

  • هر یک از سلول های بدن آدمی در درون هسته ی خود حاوی دستورالعملی است که فعالیت آن را رقم می زند. هر سلول دارای دستور کار یکسانی است. اما انواع متفاوت سلول ها (مانند کبد یا پوست) برای تعیین و انجام کارکردهای خود، بخش های متفاوتی از این برنامه کار را مورد استفاده قرار می دهند.
  • داده های موجود در دستور کار برجسته ترین پیشامد دوران رویانی می باشد. دستور کاری که به یک رویان تک سلولی (یعنی تخم بارور شده) این امکان را می دهد که بتواند مراحل متفاوت رویانی را سپری کرده و سپس به یک نوزاد تبدیل شود. دوران زندگی درون رحمی معمولا به دو مرحله ی کلی تقسیم می شود:
  • مرحله اول رویان به نام امبريو (embryo) نامیده می شود. برحسب برخی مراجع علمی هشت هفته اول و برخی مراجع دیگر، دوازده هفته اول مرحله امبیو می باشد. در طی این مرحله با تقسیم و تکثیر سلولی؛ بافت ها، اعضا و اندام های متفاوت بدن شکل می گیرد. در سه هفته ی نخست این مرحله، تنها تقسیم سلولی انجام می گیرد.
  • مرحله دوم، پس از هفته هشتم برحسب برخی منابع (و یا پس از هفته دوازدهم، برحسب تعدادی مراجع) آغاز و تا زمان تولد ادامه می یابد. در این مرحله که به آن فتال (fetal) می گویند، رویان به نام فتوس (fetus) خوانده می شود. با رشد و تکامل زیستی سریع فتوس، اعضاء، اندام ها و دستگاه های گوناگون بدن شکل می گیرد.
  • تقریبا کمتر از یک سوم نخست دوران بارداری مرحله امبرونیک و بقیه آن تا زمان تولد مرحله فتال رویان را شامل می شود.
  • کودک، در خلال بلوغ فیزیکی و فکری، هنوز از داده های موجود در آن دستور العمل استفاده می کند. هر یک از انسان ها دستور کار یا گنجينه وراثتی ویژه خود را داشته و از این نظر بی همتا هستند. دستورالعمل در هر یک از ما – نسبت به دیگران – اندکی متفاوت است. این برنامه ی کار دربردارنده ی اکثر خصوصیات فیزیکی و بسیاری از ویژگی های رفتاری هر فرد بوده که جایگاه تک تک افراد را در میان دیگران متمایز می سازد.

۲.ژنوم:

  • دستورالعمل خارق العاده مورد اشاره بالا، که به ژنوم معروف است. الفبای کامل این دستورالعمل (چهار حرفی) از چهار نوکلئوتید تشکیل شده است: آدنین (A) ، سیتوزین (C)، گوانین (G) و تیمین (T).

نوکلئوتیدها

  • ترتیب دقیق نوکلئوتیدها در مولکول DNA است که داده ها را منتقل می سازد.
  • در خلال هر تقسیم سلولی، همه دستور کار همانندسازی شده و از سلول مادر، یک نسخه از آن به هر کدام از دو سلول دختر به ارث می رسد.
  • در انسان، برنامه کار مورد بحث دارای حدود  ۳.۲ میلیارد نوکلئوتید است.

برای درک بهتر بزرگی کار ژنوم تصور کنید چنان چه تنها حروف نشان دهنده نوکلئوتیدها، به دنبال هم در یک صفحه که می تواند ۳۰۰۰ عدد از آن را در برگیرد، نوشته شوند. ژنوم یا دستورالعمل کار بیش از هزار جلد و هر جلد به تعداد هزار صفحه خواهد بود. بنابراین برای هماهنگی و هدایت ایجاد یک انسان از یک تخم بارور شده یک دستورالعمل بسیار پیچیده موردنیاز است. واحدهای فعال درون دستور کار، ژن ها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *